Klachtenregeling

 

U bent niet tevreden over uw pedicure?

Uw pedicure doet er alles aan om uw klachten zo goed mogelijk te behandelen. Dit gebeurt in overleg met u en uitsluitend met uw toestemming. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over de behandeling zelf of over de manier waarop de pedicure met u omgaat. Als u niet tevreden bent over uw pedicure, dan is het van belang dat u dat kenbaar maakt. In eerste instantie voor uzelf, maar ook in het belang van andere patiënten en het waarborgen van de kwaliteit van de pedicures. Wat kunt u doen?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De wet stelt dat iedere zorgaanbieder (dus ook de pedicurepraktijk) vanaf 1 januari 2017 de verplichting heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen, die een klager gratis advies kan geven over het indienen en formuleren van een klacht, dan wel over het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Indien de klachtenfunctionaris werkzaam is bij de zorgaanbieder, waarborgt de zorgaanbieder dat de klachtenfunctionaris onafhankelijk zijn functie kan uitoefenen.

Wij maken gebruik van de klachtenfunctionaris van Provoet.

De klachtenfunctionaris is rechtstreeks te bereiken via klachtenfunctionaris@provoet.nl of 0318-500232. Het aanmelden van een klacht kan U doen via het klachtenformulier van ProVoet. Klik onder aan de pagina op de button: klachtenregeling Provoet

 

Vervolg stappen: uw klacht bespreken met de pedicure
  • Als er iets misgaat tijdens de behandeling of als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, ga dan eerst in gesprek met de pedicure over wie u een klacht heeft. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Misschien was uw pedicure niet zorgvuldig genoeg of maakte zij een fout. Ook dan kan een gesprek vaak een oplossing bieden. Veel pedicures stellen het op prijs om te horen dat u een klacht heeft of niet tevreden bent. Als uw pedicure weet wat er misging, kan zij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo verbetert de zorg, niet alleen voor u, maar ook voor anderen.
  • Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van de onvrede leidt, wordt U gewezen op de ProVoet Klachtenregeling. Daarbij wordt ook gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen c.q. in gesprek te gaan met de klachtenfunctionaris van ProVoet.
Wat gebeurt er als u een klacht indient bij het de Klachtenfunctionaris?
  • Na ontvangst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris van ProVoet contact met U op om te bepalen hoe de klacht het best behandeld kan worden.
  • Bij de behandeling van de klacht zal de klachtenfunctionaris van ProVoet hoor en wederhoor toepassen, waarbij ook de zorgaanbieder in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijze te geven.
  • U en de pedicure worden door de klachtenfunctionaris van ProVoet op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
  • Wanneer de klachtenfunctionaris van ProVoet dit nodig vindt, kan een externe partij, bijvoorbeeld een deskundige, worden ingeschakeld. Als daarvan sprake is, zal eerst schriftelijke goedkeuring gevraagd worden aan de klager en de zorgaanbieder.
  • U ontvangt na afloop van de klachtbehandeling schriftelijk (digitaal) de uitkomsten van het onderzoek van de klacht, welke beslissingen zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen worden gerealiseerd.
De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer:
  • U uw klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet;
  • Als na bemiddeling of overleg blijkt dat u instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut.
  • U heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling. Vervolgens kunt u bezien of uw geschil met de pedicure wilt voorleggen aan de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging