Privacy Policy

 

Voetzorg Waadhoeke (pedicure Anja de Wit) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetzorg Waadhoeke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-         Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens                 zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze                       worden verwerkt;

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Voetzorg Waadhoeke, pedicure Anja de Wit, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Voetzorg Waadhoeke, pedicure Anja de Wit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinden;

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetzorg Waadhoeke de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam

-         Tussenvoegsel

-         Achternaam

-         Meisjesnaam

-         Adres

-         Postcode en woonplaats

-         (Zakelijk) Telefoonnummer

-         (Zakelijk) E-mailadres

-         Geslacht

-         Geboortedatum

-         Naam huisarts of behandelend arts/specialist

-         Gegevens over gezondheid

 

In bepaalde situaties zullen er foto’s worden gemaakt van de huid en/of nagels van uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Voetzorg Waadhoeke, pedicure Anja de Wit. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. 

Uw persoonsgegevens worden door Voetzorg Waadhoeke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

-         Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste         behandeldatum.